⨁ Simon Whetham+Eamon Sprod tour Japan-Korean tour


Nov 18: Tokyo: Ftarri : Simon Whetham/Eamon Sprod : Ryoko Akama : Takahiro Kawaguchi more info
Nov 19: Tokyo: Soup : Simon Whetham (solo) : tarab (solo) : Reizen more info
Nov 20: Yokohama: Art Bamboo 146 : Simon Whetham/Eamon Sprod : Thomas Tilly : Marcos Fernandes more info
Nov 23: Kobe: Space Eauuu : Simon Whetham/Eamon Sprod more info
Nov 25: Osaka: Bar Kitty : Simon Whetham/Eamon Sprod more info
Nov 26: Kyoto: Yokai SOHO : Simon Whetham/Eamon Sprod : Puma more info
Dec 02: Seoul: Dotolim : Simon Whetham/Eamon Sprod more info